Wat is de MR:

De medezeggenschap raad (MR) houdt zich bezig met het beleid van de school. De MR heeft instemmings- en adviesrecht over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben, zoals de vakantieregeling en sollicitatieprocedures. De MR komt tot stand middels verkiezingen. Op Panta Rhei is gekozen voor een zittingstermijn van 2 jaar en met een eventuele verlenging van 2  jaar.

De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bevoegd gezag. Dit is het bestuur van de stichting waar het openbaar onderwijs in Zeewolde onder valt. (SOBZ) In sommige procedures is advies- of instemmingsrecht van de MR nodig.

Het jaarverslag, agenda en de goedgekeurde notulen van de MR-vergaderingen worden op de website gepubliceerd. Met deze verslagen wil de MR ouders en leerkrachten meer betrekken bij de werkzaamheden die door de MR worden verricht.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u de MR mailen op : mr@obspantarhei.eu

Wij hebben momenteel 6 personen zitting in de MR. Drie personen vanuit de oudergeleding en 3 personen vanuit de personeelsgeleding.
Enkele (beleidsmatige) zaken waar de MR zich mee bezighoudt:

 • visie op toekomstige onderwijsstructuur
 • huisvesting
 • personeels- en formatiebeleid
 • bekostiging
 • overlegstructuren
 • onderwijskundige aangelegenheden

Vergaderingen MR:

De MR komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar. Bij deze vergaderingen is de directeur van de school, Timothy Kok op uitnodiging van de voorzitter van de MR aanwezig als adviseur bij sommige vergaderingen.
De secretaris stelt voor elke vergadering een agenda op.

De agenda bestaat o.a. uit de volgende punten:

 • Opening
 • Notulen
 • Mededelingen vanuit personeel/directie
 • GMR
 • Ingekomen stukken

Wat is de GMR:

Vanuit de MR is één lid uit het onderwijsteam en één lid vanuit de oudergeleding vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is gesprekspartner voor directie en bestuur van de stichting Openbaar Onderwijs Zeewolde. Zaken die school overstijgend zijn worden hier besproken. Voorbeelden zijn vakantierooster of investeringen die moeten worden gedaan.

Als vader van Floris (groep 2) en Gijs (nog niet naar schoolgaand) is mij er veel aan gelegen dat zij, en alle andere kinderen, van een fijne en goede schooltijd kunnen genieten. Als zelfstandig ondernemer in ICT is een directe betrokkenheid bij de lessen en de uitjes vaak moeilijk te combineren. Door zitting te nemen in de MR hoop ik mijn bijdrage te kunnen leveren aan een plezierige schooltijd van mijn kinderen en de verdere ontwikkeling van Panta Rhei.

Ideeën, vragen of opmerkingen bereiken mij het snelst via de digitale snelweg, op mr@obspantarhei.eu

Onze dochter Megan is vorige maand begonnen in klas 1/2B. Spannend voor haar omdat het niet alleen het starten op de grote school betekende, maar er ook allemaal onbekende kindjes in de klas na een verhuizing vanuit Amersfoort. Mijn motivatie voor het mij aanmelden voor de MR is allereerst omdat ik het leuk vind de school en het onderwijs op verschillende manieren te kunnen volgen en daarover mee te praten. In mijn beleving hebben ouders, leerkrachten en schoolbestuur hetzelfde belang zijnde kwalitatief goed en passend onderwijs en heeft ieders inbreng in een MR de nodige toegevoegde waarde voor de school. Ik hoop dan ook de ouders hierin op een goede manier te mogen vertegenwoordigen.

Vanuit mijn betrokkenheid als ouder, hoop ik met mijn kennis en ervaring een bijdrage te kunnen leveren aan deze MR. Als organisatieadviseur ben ik dagelijks bezig met verbetering op gebied van samenwerking, deskundigheid, bedrijfsprocessen, financiën en automatisering. Dit betekent niet altijd dat je bezig bent met verandering en optimalisatie, maar ook het besef van wat er allemaal goed gaat en belangrijk is om te behouden.

Ik ben Henk Schuringa, geboren in Veendam te Groningen, ik ben in 1980 naar de Flevopolder verhuisd met mijn ouders. Ik heb tot begin jaren 2000 met mijn ouders aan de Roerdompweg gewoond op het akkerbouwbedrijf wat mijn vader toen runde. Na de lager school ’t Wold ben ik naar de middelbare school gegaan in Lelystad. Hierna heb ik de middelbare agrarische school afgemaakt en ben toen commerciele bedrijfskunde gaan studeren in Deventer. Na mijn studie heb ik een jaar in maatschap gezeten met mijn vader. Later ben ik daar uitgestapt en heb toen lang voor een groothandel in Natuursteen gewerkt. Hierna ben ik een jaar zelfstandig geweest. Nu werk ik bij Nutreco en doe daar het contract management op de afdeling procurement en zorg voor afhandeling van de micro ingredients voor 80 producerende vestigingen wereldwijd. Het gaat hier om contracten van mineralen, vitamines e.d. voor de productie van aditieven in veevoeders voor grote en kleine huisdieren. Verder ben ik vader van 3 kinderen in de leeftijd van 4, 6 en 11. en woon samen in Zeewolde met mijn partner Lonneke Schippers waar ik nu een relatie van ongeveer 20 jaar mee heb

Mijn naam is Margreet Jägers. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Ben woonachtig in Zeewolde. In werk inmiddels 26 jaar met veel plezier in het basisonderwijs van Zeewolde. Naast mijn werk als leerkracht ben ik ook altijd geïnteresseerd geweest in de bestuurlijke kant van het onderwijs. Dus toen het team mij vroeg om zitting te nemen in de MR van Panta Rhei heb ik hier ja op gezegd. Ik  heb al eerder 4 jaar in de MR gezeten. Ben toen ook een jaar vervangend voorzitter geweest. Op Panta Rhei ben ik de nieuwe secretaris.

Graag wil ik me als nieuw MR lid aan u voorstellen. Mijn naam is Aag van Keulen en sinds dit  schooljaar ben ik op Panta Rhei werkzaam als leerkracht. Hiervoor werkte ik op Daltonbasisschool De Delta. Dinsdag t/m vrijdag sta ik voor groep 6. Door de warme ontvangst van collegae en ouders/verzorgers voel ik me hier op mijn gemak. Het is voor mij een uitdaging om op een nieuwe school bij te mogen dragen aan goed onderwijs en Panta Rhei te helpen groeien. Om de school op alle facetten goed te leren kennen heb ik me aangeboden om lid te worden van de MR. Ik heb al diverse vergaderingen mee gemaakt en de sfeer is goed. Het is mijn bedoeling om samen met andere MR leden ervoor te zorgen  dat we gemeenschappelijke doelen nastreven. Dit kunnen we doen door elkaar te bevragen en een goede dialoog te voeren met de schoolleiding.

Judith: leerkracht in unit 4. Toen de wet medezeggenschap in 1981 inging ben ik, toen nog in Leiden, in de MR gegaan. Voor mij betekent democratie zorgen dat je informatie krijgt en je inzetten voor een goede besteding van gemeenschapsgeld. Het interessante van de MR is dat je dankzij instemming en advies recht mee kan denken over goed bestuur. Inmiddels werk ik voor het derde jaar bij Panta Rhei en zit ik voor het tweede jaar in de MR. Ik vind het een geweldige school waar door iedereen gewerkt wordt aan een vernieuwend onderwijsconcept. De uitdaging van een sterk groeiende school is leuk om ook vanuit de MR te volgen. Hier kan je met collega’s en betrokken ouders praten over de ontwikkeling van Panta Rhei.

Vergaderingen

Wilt u deelnemen aan een vergaderingen? Graag horen wij dat. Onze vergaderdata liggen voor het hele jaar vast.

MR agenda 12-06-2018

MR agenda 15-05-2018

Contact

U kunt ons altijd aanspreken op het schoolplein, maar u kunt ons ook altijd mailen: mr@obspantarhei.eu