Wat is de MR:

De medezeggenschap raad (MR) houdt zich bezig met het beleid van de school. De MR heeft instemmings- en adviesrecht over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben, zoals de vakantieregeling en sollicitatieprocedures. De MR komt tot stand middels verkiezingen. Op Panta Rhei is gekozen voor een zittingstermijn van 2 jaar en met een eventuele verlenging van 2  jaar.

De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bevoegd gezag. Dit is het bestuur van de stichting waar het openbaar onderwijs in Zeewolde onder valt. (SSBZ) In sommige procedures is advies- of instemmingsrecht van de MR nodig.

Het jaarverslag, agenda en de goedgekeurde notulen van de MR-vergaderingen worden op de website gepubliceerd. Met deze verslagen wil de MR ouders en leerkrachten meer betrekken bij de werkzaamheden die door de MR worden verricht.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u de MR mailen op : mr@obspantarhei.eu

Wij hebben momenteel 6 personen zitting in de MR. Drie personen vanuit de oudergeleding en 3 personen vanuit de personeelsgeleding.
Enkele (beleidsmatige) zaken waar de MR zich mee bezighoudt:

 • visie op toekomstige onderwijsstructuur
 • huisvesting
 • personeels- en formatiebeleid
 • bekostiging
 • overlegstructuren
 • onderwijskundige aangelegenheden

Vergaderingen MR:

De MR komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar. Bij deze vergaderingen is de directeur van de school, E v.d. Noort op uitnodiging van de voorzitter van de MR aanwezig als adviseur bij sommige vergaderingen.
De secretaris stelt voor elke vergadering een agenda op.

De agenda bestaat o.a. uit de volgende punten:

 • Opening
 • Notulen
 • Mededelingen vanuit personeel/directie
 • GMR
 • Ingekomen stukken

Wat is de GMR:

Vanuit de MR is één lid uit het onderwijsteam en één lid vanuit de oudergeleding vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is gesprekspartner voor directie en bestuur van de stichting Openbaar Onderwijs Zeewolde. Zaken die school overstijgend zijn worden hier besproken. Voorbeelden zijn vakantierooster of investeringen die moeten worden gedaan.

Ik ben moeder van Sam (groep 8) en Robin (groep 5) en heb met veel enthousiasme zitting mogen nemen in de MR van de Panta Rhei. Ik hoop hierdoor samen met jullie de Panta Rhei een nóg betere school te maken, waar onze kinderen met veel plezier naartoe blijven gaan en waar de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. Ik denk dat ik vanuit mijn werk als docent op de Pabo hier een goede bijdrage aan kan leveren.

Wil je iets kwijt, heb je ideeën, opmerkingen of vragen; je mag me altijd aanspreken in of rond de school.

Mijn naam is Margreet Jägers. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Ben woonachtig in Zeewolde. In werk inmiddels 26 jaar met veel plezier in het basisonderwijs van Zeewolde. Naast mijn werk als leerkracht ben ik ook altijd geïnteresseerd geweest in de bestuurlijke kant van het onderwijs. Dus toen het team mij vroeg om zitting te nemen in de MR van Panta Rhei heb ik hier ja op gezegd. Ik  heb al eerder 4 jaar in de MR gezeten. Ben toen ook een jaar vervangend voorzitter geweest. Op Panta Rhei ben ik de nieuwe secretaris.

Jeanou is per 1 maart 2017 lid van de MR.
Hij is de vader van Floris uit groep 1.

Meer info over Jeanou zal snel volgen.

Als moeder van Isa en Amber de Vries probeer ik zoveel mogelijk betrokken te zijn bij hun tijd op school.
In het verleden heb ik mij ingezet bij de OR. Echter door verandering in werk kon ik mijn bijdrage in de OR niet meer voldoende leveren.

De school gaat mij wel aan het hart en ik wil graag een steentje bijdragen aan de ontwikkelingen en de kwaliteit van de school. Gelukkig kan dit heel goed in de MR. Dus de komende jaren ga ik mij binnen de mogelijkheden met veel plezier inzetten voor verbetering en stabiliteit van het schoolklimaat. Spreek me rustig aan op het schoolplein of waar je me tegenkomt om je ideeën te delen.

Graag wil ik me als nieuw MR lid aan u voorstellen. Mijn naam is Aag van Keulen en sinds dit  schooljaar ben ik op Panta Rhei werkzaam als leerkracht. Hiervoor werkte ik op Daltonbasisschool De Delta. Dinsdag t/m vrijdag sta ik voor groep 6. Door de warme ontvangst van collegae en ouders/verzorgers voel ik me hier op mijn gemak. Het is voor mij een uitdaging om op een nieuwe school bij te mogen dragen aan goed onderwijs en Panta Rhei te helpen groeien. Om de school op alle facetten goed te leren kennen heb ik me aangeboden om lid te worden van de MR. Ik heb al diverse vergaderingen mee gemaakt en de sfeer is goed. Het is mijn bedoeling om samen met andere MR leden ervoor te zorgen  dat we gemeenschappelijke doelen nastreven. Dit kunnen we doen door elkaar te bevragen en een goede dialoog te voeren met de schoolleiding.

Judith: leerkracht in unit 4. Toen de wet medezeggenschap in 1981 inging ben ik, toen nog in Leiden, in de MR gegaan. Voor mij betekent democratie zorgen dat je informatie krijgt en je inzetten voor een goede besteding van gemeenschapsgeld. Het interessante van de MR is dat je dankzij instemming en advies recht mee kan denken over goed bestuur. Inmiddels werk ik voor het derde jaar bij Panta Rhei en zit ik voor het tweede jaar in de MR. Ik vind het een geweldige school waar door iedereen gewerkt wordt aan een vernieuwend onderwijsconcept. De uitdaging van een sterk groeiende school is leuk om ook vanuit de MR te volgen. Hier kan je met collega’s en betrokken ouders praten over de ontwikkeling van Panta Rhei.

Vergaderingen

 

Wilt u deelnemen aan een vergaderingen? Graag horen wij dat. Onze vergaderdata liggen voor het hele jaar vast.

Contact

 

U kunt ons altijd aanspreken op het schoolplein, maar u kunt ons ook altijd mailen: mr@obspantarhei.eu