De naam van onze school is heel bewust gekozen. Panta Rhei is een uitspraak van de Griekse filosoof Heraclitus (500 jaar voor Chr.). De betekenis en uitleg van Panta Rhei is in de kern terug te brengen naar beweging. De basisschooltijd is voor een kind een belangrijke fase in de ontwikkeling. Die ontwikkeling wordt zichtbaar in de groei en bloei van het kind en daarbij sluit de naam Panta Rhei prachtig aan.

Hieronder vind u meer informatie over onze school. Mocht u informatie missen dan horen wij dat graag.

Leerlingen komen in een school het best tot hun recht als er een goed leer- ontwikkelingsklimaat heerst. De kenmerken van een dergelijk klimaat zijn: structuur, warmte, veiligheid, geborgenheid, acceptatie, respect, waardering, genegenheid en vertrouwen.

Een goed klimaat is een voorwaarde voor de leerlingen, maar het is niet direct meetbaar. Als dit klimaat er is, kun je wel het volgende bij de leerlingen zien: de kinderen komen tot hun recht, gaan met plezier naar school, hebben zelfvertrouwen en een positieve werkhouding, helpen elkaar, kunnen zich goed concentreren, kunnen zich goed creatief uiten en er heerst saamhorigheid. Deze factoren zijn voor leerkrachten graadmeters voor het schoolklimaat, om te kijken of we op de goede weg zijn. Ook voor de leerkrachten zelf is een goed klimaat van groot belang. Het heeft gevolgen voor de manier waarop wij met elkaar omgaan en ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van de kinderen van Panta Rhei, het schoolgebouw en de schoolomgeving.

Panta Rhei wil een school zijn waar kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen. Alleen dan is het mogelijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en volwassenen met elkaar aan de hand van open communicatie een optimale leer- en werkomgeving kunnen creëren.

Net als de ‘gewone’ vakken als taal, rekenen etc., wordt leerlingen gewenst gedrag geleerd door duidelijk en consequent te zijn in wat er van hen verwacht wordt. Het doel van deze aanpak is de leerprestaties te verbeteren door een sociale omgeving te creëren die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Hiervoor worden methoden gebruikt op het niveau van de school, de klas en de individuele leerling.

De hoofdlijnen van deze aanpak zijn:

  1. Stellen van duidelijke gedragsverwachtingen;
  2. Gedragsverwachtingen communiceren en onderwijzen;
  3. Herkennen en bekrachtigen van gewenst gedrag;
  4. Minimaliseren van de aandacht voor ongewenst gedrag;
  5. Duidelijk en consequent zijn met betrekking tot de gevolgen van ongewenst gedrag;
  6. De volwassene (ouders en leerkrachten) is model en leeft als zodanig het goede gedrag voor.

 

Zichtbaarheid

Bij de beide ingangen van de school bevindt zich een poster met de volgende basisprincipes:

Veiligheid – Respect – Verantwoordelijkheid

Bij deze drie basisprincipes horen verschillende gedragsverwachtingen die in de units (aan)geleerd worden. Elke week staat er een regel centraal. Verder hangen er in de units posters met de gedragsregels zoals die met de kinderen worden afgesproken.

 

Samenwerking ouders en school

Omdat Panta Rhei het belangrijk vindt dat ouders en school samenwerken wanneer het gaat om de zorg en begeleiding van kinderen, worden ouders over de gang van zaken op school geïnformeerd via nieuwsbrieven en een informatieavond aan het begin van het schooljaar.

Visie (hoe wij het zien)
De begeleidingsbehoefte van kinderen om te kunnen ontwikkelen verandert dagelijks. Dit vraagt om talentvolle leerkrachten. Oog voor persoonlijke groei van onze leerkrachten motiveert, zorgt voor kwaliteit en maakt dat onze organisatie zich vooraan in de lijn ontwikkelt. Hoge onderwijskwaliteit op het gebied van taal en rekenen is de basis. Door onze kinderen vernieuwend, betekenisvol en talentgericht onderwijs te bieden, leren zij vanuit deze basis hun talenten in te zetten en te ontwikkelen met als doel klaar te zijn voor de volgende fase in hun leven.

Missie (hoe wij het doen)
Wij sturen op de ontwikkeling van kinderen en collega’s in een uitdagende onderwijsomgeving.
Ons onderwijs richt zich op het omgaan met veranderende omstandigheden in leven en leren. Wij bieden onze kinderen een basis om zich flexibel en onafhankelijk te kunnen ontwikkelen. Daarom stimuleren wij onze leerkrachten hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen tot expertise die stichting breed wordt benut.