De naam van onze school is heel bewust gekozen. Panta Rhei is een uitspraak van de Griekse filosoof Heraclitus (500 jaar voor Chr.). De betekenis en uitleg van Panta Rhei is in de kern terug te brengen naar beweging. De basisschooltijd is voor een kind een belangrijke fase in de ontwikkeling. Die ontwikkeling wordt zichtbaar in de groei en bloei van het kind en daarbij sluit de naam Panta Rhei prachtig aan.

Hieronder vind u meer informatie over onze school. Mocht u informatie missen dan horen wij dat graag.

Leerlingen komen in een school het best tot hun recht als er een goed leer- ontwikkelingsklimaat heerst. De kenmerken van een dergelijk klimaat zijn: structuur, warmte, veiligheid, geborgenheid, acceptatie, respect, waardering, genegenheid en vertrouwen.

Een goed klimaat is een voorwaarde voor de leerlingen, maar het is niet direct meetbaar. Als dit klimaat er is, kun je wel het volgende bij de leerlingen zien: de kinderen komen tot hun recht, gaan met plezier naar school, hebben zelfvertrouwen en een positieve werkhouding, helpen elkaar, kunnen zich goed concentreren, kunnen zich goed creatief uiten en er heerst saamhorigheid. Deze factoren zijn voor leerkrachten graadmeters voor het schoolklimaat, om te kijken of we op de goede weg zijn. Ook voor de leerkrachten zelf is een goed klimaat van groot belang. Het heeft gevolgen voor de manier waarop wij met elkaar omgaan en ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van de kinderen van Panta Rhei, het schoolgebouw en de schoolomgeving.

Panta Rhei wil een school zijn waar kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen. Alleen dan is het mogelijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en volwassenen met elkaar aan de hand van open communicatie een optimale leer- en werkomgeving kunnen creëren.

Om dit tot stand te brengen is in het schooljaar 2012-2013 begonnen met een schoolbrede aanpak. Net als de ‘gewone’ vakken als taal, rekenen etc., wordt leerlingen gewenst gedrag geleerd door duidelijk en consequent te zijn in wat er van hen verwacht wordt. Het doel van deze aanpak is de leerprestaties te verbeteren door een sociale omgeving te creëren die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Hiervoor worden methoden gebruikt op het niveau van de school, de klas en de individuele leerling.

De hoofdlijnen van deze aanpak zijn:

  1. Stellen van duidelijke gedragsverwachtingen;
  2. Gedragsverwachtingen communiceren en onderwijzen;
  3. Herkennen en bekrachtigen van gewenst gedrag;
  4. Minimaliseren van de aandacht voor ongewenst gedrag;
  5. Duidelijk en consequent zijn met betrekking tot de gevolgen van ongewenst gedrag;
  6. De volwassene (ouders en leerkrachten) is model en leeft als zodanig het goede gedrag voor.

 

Zichtbaarheid

Bij de beide ingangen van de school bevindt zich een poster met de volgende basisprincipes:

Veiligheid – Respect – Verantwoordelijkheid

Bij deze drie basisprincipes horen verschillende gedragsverwachtingen die in de units (aan)geleerd worden. Elke week staat er een regel centraal. Verder hangen er in de units posters met de gedragsregels zoals die met de kinderen worden afgesproken.

 

Samenwerking ouders en school

Omdat Panta Rhei het belangrijk vindt dat ouders en school samenwerken wanneer het gaat om de zorg en begeleiding van kinderen, worden ouders over de gang van zaken op school geïnformeerd via nieuwsbrieven en een informatieavond aan het begin van het schooljaar 2015-2016.

Onze school valt onder de Stichting Openbaar Basisonderwijs Zeewolde. De vier aangesloten scholen zijn: OBS De Wetering, OBS ‘t Kofschip, OBS Panta Rhei en OBS ’t Wold. U kunt op de websites van de openbare scholen meer informatie vinden over hetopenbaar onderwijs. De contactgegevens vindt u achterin deze gids op pagina 31. In de toekomst zal gekeken worden of er ook samenwerking met een ander bestuur voor openbaar onderwijs gezocht gaat worden.

SOBZ ziet het als haar missie kinderen onderwijs te geven dat aansluit bij hen als individu, dat hen optimaal voorbereidt op het vervolgonderwijs en hen in de toekomst als kritische jonge mensen aan de maatschappij laat deelnemen. Hiervoor is het noodzakelijk dat het onderwijs voldoet aan de eisen van de moderne maatschappij en klaar is voor de eisen die in de (nabije) toekomst aan het onderwijs gesteld gaan worden. Dit betekent eigentijds en vernieuwend onderwijs, gegeven door enthousiaste, goed gemotiveerde en goed opgeleide leerkrachten. Het werken en leren met en in de digitale wereld vormt daarbij de grote uitdaging. Voor modern onderwijs is het leren in een digitale omgeving een noodzakelijke voorwaarde.