Deze pagina is nog in ontwikkeling. We hebben er nu voor gekozen om in ieder geval u de benodigde informatie te geven over unit 3. We hopen deze pagina spoedig ook te vullen met leuke nieuwsitems over Unit 3 die u nu ook op Klasbord kunt lezen.

 

15741917_M

Op deze pagina wordt een korte schets van de belangrijkste activiteiten en de wijze van werken op de verschillende onderwijsgebieden voor de diverse leeftijdsgroepen gegeven. Een uitgebreide beschrijving van de inhoud van de activiteiten en de gebruikte methodes zijn in het schoolplan (op school aanwezig) opgenomen. Er is gekozen voor methodes die aansluiten bij de visie van onze school. Het zijn dus methodes die:

 • zelfstandig werken en samenwerkend leren stimuleren;
 • in een betekenisvolle context worden aangeboden;
 • kinderen gelegenheid geven zich op hun eigen wijze en tempo te ontwikkelen;
 • gelegenheid geven tot het gebruik van meerdere leerbronnen;
 • kinderen stimuleren om hun sterke kanten in te zetten en hun zwakke kanten te ontwikkelen.

Bij het aanvankelijk lezen bij 6- en 7-jarigen wordt gebruik gemaakt van Leeslijn. Door intensief en veelzijdig te oefenen en door regelmatig te toetsen of het aangebodene ook is geleerd, kunnen de meeste kinderen aan het eind van groep 3 eenvoudige teksten vlot lezen. De leerkrachten van groep 3 werken niet zuiver klassikaal met deze methode, maar bieden de lesstof aan op het niveau van de verschillende kinderen. Kinderen die vlot leren lezen, werken binnen Leeslijn met Leespad. Dit gebeurt tamelijk zelfstandig, waarbij de leerkracht door toetsen de vorderingen volgt. Kinderen bij wie het lezen minder vlot op gang komt, worden binnen Leeslijn met Leesweg begeleid. Zij krijgen meer ondersteuning van de leerkracht.

Natuurlijk is er op school ook aandacht voor leesplezier: alle kinderen mogen regelmatig “vrij lezen”. Verder zijn er boekbesprekingen door leerlingen, wordt er jaarlijks veel aandacht aan de Kinderboekenweek besteed en wordt de plaatselijke bibliotheek bezocht.

De methode Taaljournaal wordt gebruikt voor het leren van spelling, taal en woordenschat. Op de website www.taaljournaal.nl kunt u lezen over de hoofdkenmerken van deze methode. Hoewel de leerlijnen van de methode worden gevolgd, zullen de activiteiten daarbij zoveel mogelijk gekoppeld worden aan het thema waarin binnen de school gewerkt wordt. Uniek voor deze methode zijn de keuzeactiviteiten. Taaljournaal biedt vijf activiteiten aan waaruit de kinderen zelf mogen kiezen. Met elke keuzeactiviteit wordt hetzelfde leerdoel op een andere manier bereikt, zodat iedereen op zijn eigen manier toch hetzelfde leert.

Voor het vak rekenen wordt op Panta Rhei gewerkt met de methode Alles Telt. Dit is een rekenmethode met een complete doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. De methode sluit aan bij de jongste ontwikkeling op het gebied van rekenonderwijs en wordt ook multimediaal ondersteund. Bij deze methode gaan de rekenlessen zo veel mogelijk uit van materialen en situaties die kinderen in het dagelijks leven tegenkomen. De methode werkt met leerkracht gebonden lessen en leerkrachtvrije lessen, waarbij er veel aandacht is voor zelfstandig werken, zelfstandig leren en samenwerken. Er wordt regelmatig getoetst om het leerproces te evalueren. De kinderen werken met een lesboek, een werkboek, computermateriaal en extra rekenmateriaal. Ook is er aandacht voor herhaling en verrijking voor de kinderen die dat nodig hebben. Bij het gebruik van deze methode werken de kinderen op hun eigen niveau. Voor meer informatie kunt u kijken op www.allestelt.nl.

Daarnaast wordt er op school met Met sprongen vooruit gewerkt, omdat:

 • we inzicht krijgen op de leerlijnen van het rekenen in het primair onderwijs;
 • we willen weten hoe die leuke 5-minutenspelletjes in de leerlijn zitten en welke doelen het kind met elk spelletje bereikt;
 • we willen het oefenen van basale vaardigheden en rekenen tot 100 leuker maken in de klas;
 • we willen interactieve, klassikale oefenlessen geven waarbij alle leerlingen betrokken zijn;
 • we willen kinderen meer motiveren en vertrouwen geven in het eigen kunnen wat betreft rekenen.

Voor het vak schrijven wordt op Panta Rhei de methode Novoskript gebruikt. Dit is een schrijfmethode voor groep 1 t/m 8. Novoskript heeft een evenwichtige balans tussen motorische activiteiten en schrijfoefeningen. Bij het oefenen van het onderdeel motoriek zijn de kinderen op gestructureerde wijze zelfstandig aan het werk. De methode heeft uitdagende, creatieve en betekenisvolle opdrachten die zorgen voor leerzame en leuke schrijflessen.

Vanaf groep 3 t/m groep 5 wordt er veel geoefend met cijfers en letters, de verbindingen tussen de letters en later ook de hoofdletters. Vanaf groep 5 wordt er ook geoefend met verschillend schrijfgerei en in groep 6 kiezen de kinderen waarmee zij het mooist en prettigst schrijven. In groep 6, 7 en 8 is er temposchrijven en worden er ook blokletters aangeboden. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.boreaal.nl

Daarnaast gebruiken we ook de methode Schrijven in de basisschool voor groep 3 t/m 7. Vanaf groep 4 (nadat de hoofdletters zijn aangeleerd) wordt er met vulpen geschreven. Iedere leerling ontvangt één keer in zijn/haar schoollooptijd een vulpen van school.

We werken met de methodes van de wijzers.

 • Wijzer door de tijd:
  Kinderen kijken graag vooruit, maar kunnen óók enthousiast worden van boeiende verhalen over het verleden. Zeker als er in een geschiedenisles écht iets te beleven is. De methode is een inspirerende basis voor lessen waarin het verleden van Nederland, Europa en de wereld tot leven komt.
 • Wijzer door de wereld:
  De wereld wordt steeds kleiner. En steeds interessanter! Wijzer door de wereld is een fascinerende rondleiding over onze planeet. De leerlingen maken kennis met de diverse gebieden op aarde, de verschillen tussen die gebieden en de gevolgen voor alles wat er leeft. De wereld gaat al behoorlijk lang mee, maar is tegelijkertijd heel actueel. Klimaatverandering, zorg voor het milieu, rijk en arm; stuk voor stuk belangrijke onderwerpen die in de aardrijkskundeles niet mogen ontbreken. Wijzer door de wereld laat zien welke rol die onderwerpen spelen in het leven van gewone mensen, ver weg en dichtbij.
 • Wijzer door de natuur en techniek:
  Goed natuur- en techniekonderwijs geeft kinderen een totaal andere kijk op hun directe omgeving. Heel dichtbij is er heel veel te ontdekken. Planten en dieren, natuurwetten, gebouwen en apparaten vol techniek. En nog dichterbij: je eigen lichaam. Wijzer door de natuur en techniek maakt die ontdekkingen nog boeiender door leerlingen zelf te laten experimenteren en observeren.
 • Voor groep 3 en 4 worden er thema’s aangeboden met daarin drie lessen, waarvan de ene les aardrijkskunde is, de andere bevatten een geschiedenisles en een natuur-/techniekles.

Wij maken als school daadwerkelijk deel uit van een multiculturele, pluriforme samenleving. Kinderen en ouders van allerlei geloofsovertuigingen en nationaliteiten vormen samen met het team basisschool Panta Rhei. We zien onze school als een veilige plaats in een niet altijd even veilige samenleving, waarin wij onze leerlingen willen leren hoe zij zich als “burger” te midden van andere burgers zouden moeten gedragen. We willen hun leren dat elk mens bepaalde rechten heeft, maar ook dat elk mens de plicht heeft om samen met anderen te werken aan een leefbare en duurzame samenleving waarin acceptatie, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, autonomie, democratie, vrijheid van meningsuiting en afwijzing van discriminatie basiswaarden zijn. Wij vinden het van groot belang om de kinderen een veilig pedagogisch klimaat te bieden waarin zij op kunnen groeien tot verantwoordelijke en (zelf)kritische mensen die met een gevoel van respect en vertrouwen deel kunnen nemen aan onze steeds veranderende maatschappij.

 • wij leren de kinderen nadenken en praten over de manier waarop ze in het leven staan;
 • we beschouwen onze school als een minisamenleving. Kinderen kunnen in de school, en daarbuiten, oefenen in het leren samenleven met elkaar;
 • leerlingen participeren op een actieve manier in- en buiten de school. Zo leren zij organisatorische vaardigheden aan en leren zij verantwoordelijkheid te nemen voor anderen.

Voor actief burgerschap en sociale integratie halen we onderwerpen uit bovenstaande methodes.

De kinderen van Panta Rhei krijgen twee maal per week bewegingsonderwijs, één keer van de eigen leerkracht en één keer van een vakleerkracht. Ook in het bewegingsonderwijs komt de visie van Panta Rhei weer tot uiting en wordt er, behalve aan het oefenen van de verschillende verplichte onderdelen, ook aandacht besteed aan het zelf regelen van bewegingsactiviteiten, de zelfstandigheid en het samenwerken op een eerlijke manier.

Voor de expressieve vakken wordt op Panta Rhei gebruik gemaakt van de methode Moet je doen. Deze methode bevat uitdagende lessen op het gebied van muziek, beeldende vorming, drama en dans. Doordat de methode gemaakt is voor groep 1 t/m 8, krijgen de kinderen op een regelmatige en goed opgebouwde manier te maken met allerlei vormen van expressie. Waar mogelijk wordt de methode ingepast in en aangepast aan actuele thema’s en projecten.

Panta Rhei heeft het label Nationaal Keurmerk Mediawijsheid. Op onze school werkt een mediacoach, Judith Meijer. In deze tijd met alle technische ontwikkelingen vinden we het belangrijk dat onze leerlingen ‘mediawijs’ worden gemaakt. Kinderen zijn natuurlijk snel erg handig met de techniek, maar kunnen ze ook omgaan met alle informatie die er is? Herkennen ze de reclameboodschappen? Gebruiken ze de mogelijkheden zinvol? Kunnen ze stoppen in een spelletje? Onderwerpen als zoekmachines, privacy, wachtwoorden, Word, Paint, PowerPoint, Prezi, cyberpesten en apps komen in onze school aan de orde. We geven de leerlingen de mogelijkheid om het Diploma Veilig Internet te halen en laten hen regelmatig op de computers werken. Zo leren ze over de mogelijkheden en de gevaren van de nieuwe media.