Over OBS Pantarhei
Over OBS Pantarhei

De school

De naam van onze school is heel bewust gekozen. Panta Rhei is een uitspraak van de Griekse filosoof Heraclitus (500 jaar voor Chr.). De betekenis en uitleg van Panta Rhei is in de kern terug te brengen naar beweging. De basisschooltijd is voor een kind een belangrijke fase in de ontwikkeling. Die ontwikkeling wordt zichtbaar in de groei en bloei van het kind en daarbij sluit de naam Panta Rhei prachtig aan.

Wij zijn een openbare school voor primair onderwijs. Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplaats zijn van kinderen, ouders en personeel met een verschillende levensbeschouwelijke, culturele, en sociaal-economische achtergrond. Het openbaar onderwijs kent een aantal, veelal in de onderwijswetten verankerde, kenmerken.

Een openbare school kenmerkt zich door:

  • algemene toegankelijkheid;
  • het niet discrimineren van personeel, leerlingen en ouders op grond van godsdienst, levensbeschouwing, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid, of op welke grond dan ook;
  • principiële gelijkwaardigheid van opvatting. Dit is een belangrijke voorwaarde om discriminatie te voorkomen en emancipatie te bevorderen.

Leerlingen komen in een school het best tot hun recht als er een goed leerklimaat heerst. De kenmerken van een dergelijk klimaat zijn: rust, structuur, warmte, veiligheid, acceptatie, respect, waardering en vertrouwen.

Een goed klimaat is een voorwaarde voor de leerlingen, maar het is niet direct meetbaar. Als dit klimaat er is, kun je wel het volgende bij de leerlingen zien: de kinderen komen tot hun recht, gaan met plezier naar school, hebben zelfvertrouwen en een positieve werkhouding, helpen elkaar, kunnen zich goed concentreren, kunnen zich goed creatief uiten en er heerst saamhorigheid. Deze factoren zijn voor leerkrachten graadmeters voor het schoolklimaat, om te kijken of we op de goede weg zijn. Ook voor de leerkrachten zelf is een goed klimaat van groot belang. Het heeft gevolgen voor de manier waarop wij met elkaar omgaan en ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van de kinderen van Panta Rhei, het schoolgebouw en de schoolomgeving.

Een veilige school

Panta Rhei wil een school zijn waar kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen. Alleen dan is het mogelijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en volwassenen met elkaar aan de hand van open communicatie een optimale leer- en werkomgeving kunnen creëren.

Net als de ‘gewone’ vakken als taal, rekenen etc., wordt leerlingen gewenst gedrag geleerd door duidelijk en consequent te zijn in wat er van hen verwacht wordt. Het doel van deze aanpak is de leerprestaties te verbeteren door een sociale omgeving te creëren die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Hiervoor  gebruiken we PBS (Positive Behaviour Support). Binnen de groep zijn ook eigen afspraken met de kinderen gemaakt.

Ons veiligheidsplan is onder submenu ouders te downloaden.

De hoofdlijnen van onze aanpak zijn:

  1. Stellen van duidelijke gedragsverwachtingen;
  2. Gedragsverwachtingen communiceren en onderwijzen;
  3. Herkennen en bekrachtigen van gewenst gedrag;
  4. Minimaliseren van de aandacht voor ongewenst gedrag;
  5. Duidelijk en consequent zijn met betrekking tot de gevolgen van ongewenst gedrag;
  6. De volwassene (ouders en leerkrachten) is model en leeft als zodanig het goede gedrag voor.

In de algemene ruimtes van de school en in de lokalen bevindt zich een poster met de volgende basisprincipes:

Veiligheid – Respect – Verantwoordelijkheid

Bij deze drie basisprincipes horen verschillende gedragsverwachtingen die in de units (aan)geleerd worden. Elke week staat er een regel centraal. Verder hangen er in de units posters met de gedragsregels zoals die met de kinderen worden afgesproken.

Openbare basisschool Panta Rhei | Zeewolde

Onze missie en visie

Missie
Onze missie is onze focus die we als medewerkers hebben wanneer we aan het werk zijn:

We willen dat ieder kind zich breed ontwikkelt en optimaal groeit in een veilige omgeving waar kinderen en leerkrachten plezier hebben

Visie
Hoe we deze missie willen realiseren geeft onze visie op onderwijs weer.

Onze visie gaat uit van een aantal kernwaarden die op school herkenbaar zijn, in hoe we met elkaar om willen gaan, in hoe we lesgeven.

Rust: een voorwaarde om tot leren te komen. Dat betekent dat er momenten van rust gecreëerd worden zodat kinderen kunnen focussen. Door het continurooster “loopt” de leerkracht de hele dag met de kinderen mee, ook in de pauzes en samen eten.

Structuur: er is voorspelbaarheid door de dag- en weektaak, we hanteren het continurooster met het 5 gelijke dagen model voor groep 1 t/m 8, er zijn afspraken over hoe we lesgeven. Door Kwink/ PBS (Positive Behaviour Support) hebben we duidelijke gedragsverwachtingen.

Mede-eigenaarschap: we vinden het belangrijk dat kinderen weten wat ze leren, waarom ze het leren en zelf hun vorderingen weten. Daarom werken we met Snappet. De kinderen zien in één oogopslag wat ze per doel hebben bereikt. Dit geldt voor taal, rekenen en studievaardigheden. Er zijn gesprekjes tussen leerkracht en leerling over die vorderingen. Ook onze portfoliogesprekken zijn een voorbeeld van mede eigenaarschap. De kinderen vertellen hier aan u als ouder hoe de ontwikkeling verloopt, wat gaat goed, wat willen/moeten ze nog leren. Ook de gedragsverwachtingen van PBS gaan uit van medeverantwoordelijkheid. Daarnaast hebben we een leerlingenraad, tijdens maandelijkse vergaderingen met de directeur worden wensen aangegeven die worden meegenomen naar de teamvergadering. er vindt dan ook weer terugkoppeling plaats. Voorbeelden zijn spelen op het plein, de verbouwing, aandacht voor pestgedrag en het lesaanbod.

Veiligheid: de basis om tot leren te komen. Zonder veiligheid kun je niet focussen, zit je niet lekker in je vel. Daarom houden we enquêtes onder leerlingen en ouders. Deze laten de laatste jaren een goede score gezien, een 8 gemiddeld. We zijn blij met wat goed gaat, kritiekpunten nemen we mee om te verbeteren. PBS en de gezamenlijk per klas opgestelde afspraken zorgen ook voor veiligheid omdat ingestoken wordt op een positieve sfeer. Bovendien zijn door het continurooster de kinderen de hele dag bij hun leerkracht. rust en structuur geven ook veiligheid door het voorspelbaar zijn.

Plezier: dit mag niet ontbreken. een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Dat geldt in de klas, maar ook binnen het team. Dat betekent dat we ons zoveel mogelijk focussen op het lesgeven, de interactie met de kinderen. Het verhoogt ook de positieve sfeer die we willen zien.

Onze leerkrachten

De leerkrachten hebben een belangrijke rol. Zij zorgen er voor dat alle kinderen zich veilig voelen. Zij kijken en luisteren goed naar de kinderen en stimuleren de kinderen om steeds een stapje verder te komen. Zij geven instructie als dat nodig is, maar niet als het kind iets zelfstandig kan. Leerkrachten coachen en ondersteunen de kinderen om hun ontwikkeling zelf ter hand te nemen. De kinderen leren kritisch kijken naar hun eigen ontwikkeling, hun prestaties en hun gedrag. Ze mogen zichzelf en de ander een schouderklopje geven. En ze leren van hun eigen fouten. Werkstukken, resultaten, presentaties en gesprekken over de ontwikkeling zijn daarbij belangrijk. Het is belangrijk de kinderen verder te helpen. Hen te leren kijken naar wat goed gaat en doelen te stellen voor wat ze willen leren. Je vergeet vaak wat je goed hebt gedaan. Dat wat er fout ging, blijft veel langer in je hoofd zitten.

We willen  dan ook vasthouden aan wat goed gaat en werken aan dat wat iets minder gaat. We kunnen dit niet alleen als school. We willen graag dat ouders/verzorgers en school op één lijn zitten. Wij zien ouders/verzorgers en de school als partners in de zorg om de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. Elkaar kunnen vinden, elkaar hierin ondersteunen en aanvullen is dan ook van groot belang.

Openbare basisschool Panta Rhei | Zeewolde