Ouders/verzorgers | OBS Pantarhei

Openbare Basisschool Panta Rhei

De school de wereld in, de wereld de school in!

Openbare Basisschool Panta Rhei

De school de wereld in, de wereld de school in!

Openbare Basisschool Panta Rhei

De school de wereld in, de wereld de school in!

Samenwerking ouders en school

Omdat Panta Rhei het belangrijk vindt dat ouders en school samenwerken wanneer het gaat om de zorg en begeleiding van kinderen, worden ouders over de gang van zaken op school geïnformeerd via nieuwsbrieven en een informatieavond aan het begin van het schooljaar. Wij verwachten ook van u een actieve en positieve bijdrage in de communicatie met school. Wanneer u zorg heeft over uw kind of vindt dat iets niet goed gaat laat het ons weten. Maar ook wanneer u tevreden bent natuurlijk!

Ouderbijdrage

Wij vragen jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte daarvan is het voor het komende jaar vastgesteld op € 25,-.
Om de kosten van het schoolkamp voor de bovenbouw dekkend te krijgen zal hiervoor een extra bijdrage van €65,00 voor groep 7 en groep 8 per leerling gevraagd worden.

Elk schooljaar wordt opnieuw een ouderbijdrage gevraagd. Voor schoolreisjes  zal in de loop van het jaar nog een extra bijdrage gevraagd worden. U ontvangt hierover aan het begin van het schooljaar schriftelijk informatie van de OR. Mocht het betalen hiervan problemen geven dan kunt u contact opnemen met de directeur.

De ouderbijdrage wordt besteed aan het organiseren van activiteiten zoals Kerst, Sinterklaas, en het organiseren van schoolreisjes en excursies. D.m.v. schoolkassa kunt u de betaling regelen. U krijgt hier automatisch bericht van via school.

MR en OR

Onze Medezeggenraadschap bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten, De directeur schuift deels aan bij de vergaderingen om de MR van informatie te voorzien en te overleggen. De MR heeft instemmings- en adviesrecht over het beleid van de school. Dit gaat over de formatie, financiën, onderwijsinhoudelijke zaken. Maar vooral is de MR bedoeld als partner om mee te denken over (nieuw te vormen) beleid en die zin een belangrijke gesprekspartner.

De Ouderraad bestaat uit ouders die meehelpen met de activiteiten die op school plaats vinden. Wij hebben gelukkig een zeer actieve OR. Door een proactieve houding en goed overleg verlopen de activiteiten prima. De OR beheert tevens de vrijwillige ouderbijdrage en legt jaarlijks verantwoording af aan de MR m.b.t. de financiën.

Openbare basisschool Panta Rhei | Zeewolde

Verlof/leerplicht

Zodra het kind 5 jaar is, is het leerplichtig. Het ministerie heeft een aantal duidelijke regels opgesteld voor het aanvragen van (extra) verlof. Het is in het belang van het kind dat het de lessen op school zo veel mogelijk kan volgen. Er zijn natuurlijk omstandigheden waardoor u uw kind(eren) één of meerdere dagen thuis wilt houden. Dit mag voor maximaal 10 dagen per schooljaar, als u daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gevraagd aan de directie.

Deze 10 dagen zijn niet bedoeld als ‘extra vakantie’! Alleen wanneer u een medische verklaring of werkgeversverklaring heeft waaruit blijkt dat deze vakantie noodzakelijk is, wordt een uitzondering gemaakt.

Indien u verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren), dient u hier het verlofformulier in te vullen en in te leveren bij de administratie.

Extra informatie over ‘Verlof buiten de schoolvakanties’ van de Gemeente Zeewolde (onderdeel Regio Noord Veluwe) kunt u hier downloaden.

Openbare basisschool Panta Rhei | Zeewolde

Hoe blijf ik als ouder op de hoogte?

Allereerst…

Naast onze geplande overlegmomenten zijn we als school laagdrempelig. Als u ergens mee zit, zorgen heeft omtrent uw kind, kom gewoon langs om een afspraak te maken. Tijdens onze inloop kunt u kort iets aangeven, maar u begrijpt dat de aandacht van de leerkracht dan bij de kinderen is. Meestal kan snel een afspraak worden geregeld. Dat geldt ook voor de intern begeleider en de directeur.

Parro

Communicatie met u vindt hoofdzakelijk via Parro plaats. U krijgt van ons een mail met inloggegevens. Hier wordt u ook gevraagd uw privacyvoorkeuren aan te geven omtrent film- en beeldmateriaal van uw kind. Voor oudergesprekken kunt u zelf een tijd invullen, u krijgt dan bericht voor intekenen en de periode waarin dit kan.

Ouderavonden

Aan het begin van elk schooljaar is er voor elke groep een informatieavond waarop de leerkracht informatie geeft over wat de kinderen in de loop van het schooljaar kunnen verwachten. Ook is met de start van het nieuwe schooljaar (4e week) voor een aantal ouders een zorggesprek over hun kind. Hiervoor worden ouders uitgenodigd. Daarnaast zijn er ook rapportgesprekken en portfoliogesprekken, waarvan u de data in de jaarkalender kunt vinden.

Digitale nieuwsbrief

Op de laatste vrijdag van de maand verschijnt de digitale nieuwsbrief. Hierin is een ‘agenda’ te vinden met de activiteiten van de betreffende maand en mededelingen die voor ouders belangrijk zijn. U krijgt deze via de mail.